★ Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen verhuurder en huurder.Verhuurder wordt hierna tevens genoemd: F.A.V

2. Deze algemene voorwaarden worden geacht bekend te zijn aan de huurder en zonder enig voorbehoud door huurder te worden aanvaard,tenzij uit andere schriftelijke stukken blijkt dat hier met wederzijds goedvinden is afgeweken.

3. Onze producten worden alleen meegegeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs waarvan wij een kopie maken.

4. Onze springkussens zijn bedoeld van kinderen van 3 t/m 12 jaar.Mocht er schade aan de attractie,waarvoor een huurcontract tussen huurder en verhuurder is opgesteld,ontstaan door(oneigenlijk)gebruik van een natuurlijk persoon van wie de leeftijd hoger ligt dan 12 jaar,dan zijn de reparatiekosten te allen tijde voor rekening huurder.Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de attractie geheel of nagenoeg geheel in de staat wordt teruggebracht van het moment dat er nog geen schade was toegebracht.Mocht huurder laatst gemelde nalatig zijn dan is verhuurder gerechtigd om de reparatie kosten voor rekening van huurder te brengen.

5. In de meeste gevallen berekend F.A.V. borgkosten die met de huurder worden afgesproken met een minium van 50 euro.Deze borgkosten dient huurder contant vooraf te worden voldaan aan verhuurder.

6. Betalingen dienen contant bij levering of binnen 14 dagen na levering per bank te worden voldaan,tenzij anders is overeengekomen.

7. Mocht de betaling om wat voor reden dan ook uitblijven,dan zijn wij genoodzaakt hiervoor 1,5%rente per maand in rekening te brengen.

8. Bij geen of onvolledige betaling,schakelen wij een incassobureau in,alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten allen tijde voor huurder.

9. Onze producten mogen in geen enkelgeval door huurder worden verhuurd aan derden.

10. In geval van enig gevaar voor de openbare veiligheid of de openbare orde( b.v storm,sterke wind,slecht weer of onveilige locatie dan dient de huurder het gehuurde artikel direct buiten werking te stellen en op een veilige plaats (buiten zicht vanaf de openbare weg) te stallen.

11. In geval van diefstal of vermissing tijdens de huur en/of vervoersperiode,komen alle kosten voor rekening huurder.

12. De verhuurder is ten allen tijde gemachtigd om zijn verhuurde producten op te halen bij de huurder en hieraan dient de huurder in alle gevallen mee te werken.

13. De huurder dient alle gehuurde materialen voor het einde van de op de overeenkomst vermelde huur periode terug te brengen.

14. Bij niet tijdig inleveren van de gehuurde materialen wordt een huurtarief in rekening gebracht van minimaal 100% per dag.

15. Mochten de gehuurde materialen niet binnen korte termijn worden terug gebracht,dan wordt er tevens aangifte gedaan bij de politie.

16. De huurder kan op geen enkele wijze F.A.V of aan verhuurder gelieerde natuurlijke dan wel rechtspersonen aansprakelijk stellen voor schade welke is ontstaan aan personen en/of goederen tijdens het gebruik van onze attracties.

17. De huurder dient, tenzij anders is overeengekomen met de verhuurder,er zelf voor zorg te dragen dat het gehuurde materiaal juist (op de manier waarvoor de attractie is bedoeld) wordt gebruikt.

18. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat tijdens de huur en vervoersperiode en zijn alle herstelkosten voor rekening huurder.

19. De huurder dient minimaal 18 oud jaar te zijn en inwoner van Nederland.

20 .De huurovereenkomst kan alleen schriftelijk (email) worden geannuleerd of opgezegd.

21. Indien er tussentijd aanpassingen worden gemaakt op de overeenkomst door verhuurder of huurder,dan dient dit altijd schriftelijk (email) worden te bevestigd

22. Geschillen inzake een of meer tussen huurder en verhuurder gesloten (huur) overeenkomst(en) zullen door de bevoegde (kanton)rechter worden beslecht.

23. Op alle overeenkomsten die tussen huurder en verhuurder worden gesloten is het Nederlands recht van toepassing.

Comments are closed.